Pristupanje Srbije EU i uticaj na lokalni nivo vlasti

SKGO PREDSTAVLJA LOKALNE VLASTI U PREGOVORIMA O PRISTUPANJU SRBIJE EU

Republika Srbija u januaru 2014. godine godine ušla je u najznačajniju fazu procesa evropskih integracija i počela pristupne pregovore za članstvo u Evropskoj uniji (EU). Ova faza podrazumeva višegodišnje usklađivanje i reformu političkog, pravnog, institucionalnog, ekonomskog i administrativnog okvira u kojem funkcionišemo kao društvo, kao i usvajanje osnovnih vrednosti na kojima počiva EU, kako bi se primenili EU standardi. Nacionalne vlasti imaju ključnu ulogu kada je u pitanju ovaj proces, a naročito kada su u pitanju pregovori gde sa jedne strane pregovarački tim Republike Srbije i, s druge strane, pregovarački tim EU, pregovaraju o rokovima i uslovima pod kojima će Srbija usvojiti i primeniti određene EU standarde oličene u pravnim tekovinama Evropske unije.

U toj fazi, naročito kada je u pitanju usvajanje standarda EU kroz prilagođavanje pravnog okvira i izgradnju administrativnih kapaciteta za njihovu primenu, od izuzetnog je značaja uloga lokalne samouprave. Iako se pregovori odvijaju na nacionalnom nivou, najveći efekti pristupanja se upravo vide na lokalnom i regionalnom nivou. Naime, oko 70 odsto pravnih tekovina EU primenjuje se na lokalnom i regionalnom nivou u zemljama članicama, bilo direktno, bilo kroz prenošenje u nacionalno zakonodavstvo. Lokalne samouprave moraju imati dovoljno institucionalnih, administrativnih, finansijskih i tehničkih kapaciteta za uspešnu primenu EU standarda na lokalnom nivou, što ukazuje na neophodnost njihove reforme i izgradnje. To podrazumeva poznavanje ključnih evropskih standarda u određenoj oblasti (poput životne sredine, energetske efikasnosti, javnih nabavki, itd.) važnih za lokalnu samoupravu, praćenje aktivnosti na nacionalnom nivou, naročito toka i rezultata pregovaračkog procesa, pregovore sa nacionalnim vlastima kada je u pitanju finansiranje primene standarda, kao i praćenje, pripreme i korišćenje raspoloživih fondova i programa EU kako bi se i kroz sprovođenje projekata deo obaveza koje stoje pred lokalnim vlastima mogao ispuniti. Sve ovo upućuje na važnost uloge lokalne samouprave u procesu EU integracija, ne kao pukog subjekta primene obaveza, već i kao važnog činioca čije kvalitetno učešće doprinosi kreiranju što bolje pozicije države u pregovaračkom procesu. Iz tih razloga pregovaračke pozicije moraju uvažiti realnost na lokalnom nivou i mogućnosti lokalne samouprave za preuzimanje obaveza uvođenja EU standarda u pogledu nadležnosti, institucionalnih, ljudskih i tehničkih kapaciteta. Takođe, neophodno je  da budu sagledane i uvažene potrebe za materijalnim i finansijskim resursima i adekvatnim vremenskim rokovima za uvođenje standarda, kako bi se uspešno sproveli pregovori i implementacija preuzetih obaveza u praksi. Iz toga razloga je partnerstvo centralnih i lokalnih vlasti u okviru pregovaračkog procesa od izuzetnog značaja, o čemu svedoči dobra ali i manje dobra uporedna praksa drugih zemalja koje su danas članice Evropske unije.

SKGO je poslednjih nekoliko godina u više navrata inicirala uključivanje predstavnika lokalne samouprave u formalne strukture Republike Srbije za pregovore o pristupanju Srbije EU. Na sednici Predsedništva SKGO u julu 2013. godine usvojena je inicijativa državnim organima Republike Srbije za uključivanje predstavnika SKGO u rad nacionalnog Koordinacionog mehanizma za pregovore sa EU. Inicijativa je ukazivala na značaj formalnog učešća lokalne samouprave u pregovaračkim grupama na nacionalnom nivou koje su zadužene za izradu pregovaračkih pozicija u poglavljima u kojima su grupisane pravne tekovine EU značajne za lokalnu samoupravu i to za sledeće oblasti: Sloboda kretanja roba, Sloboda kretanja radnika, Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, Sloboda kretanja kapitala, Javne nabavke, Pravo privrednih društava, Politika konkurencije, Poljoprivreda i ruralni razvoj, Bezbednost hrane, Veterinarska i fitosanitarna politika, Transportna politika, Energetika, Oporezivanje, Preduzetništvo i industrijska politika, Transevropske mreže, Obrazovanje i kultura, Zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, Finansijska kontrola, Institucije.

Inicijativa je poslata predsedniku Vlade Srbije, prvom potpredsedniku Vlad, potpredsednici Vlade za EU integracije, ministarki za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu i direktoru Kancelarije za EU integracije Vlade RS. U tom periodu odgovor smo dobili samo od potpredsednice Vlade RS kojim je podržano konsultovanje lokalnih samouprava prilikom izrade dokumenata u procesu EU integracija i naglašena uloga gradova iopština u primeni propisa koji se usklađuju sa pravom EU. Od ostalih državnih organa SKGO nije dobila odgovor. Osim letnjeg perioda, u toku je bila i rekonstrukcija Vlade, što nije išlo na ruku inicijativi SKGO. U septembru 2013. godine, Vlada Srbije usvojila je dokumente neophodne za uspostavljanje kompletne strukture za vođenje pregovora na nacionalnom nivou, s tim što navedeni mehanizam za pregovore nije predvideo uključivanje lokalne samouprave, niti SKGO kao učesnika u bilo kojoj fazi pristupnih pregovora, odnosno skrininga, niti kao deo pregovaračkog mehanizma. Navodila se samo mogućnost da predsednik pregovaračke grupe iz resornog ministarstva, u slučaju da se pojavi potreba za uključivanjem drugih organa i organizacija u rad pregovaračke grupe, može pozvati predstavnike tih organa i organizacija da učestvuju u njenom radu.

U tom trenutku rukovodstvo SKGO došlo do zaključka da je potrebno promeniti pristup i na drugačiji način zastupati ideju učešća lokalnih vlasti u pristupnim pregovorima.  Rekonstrukcija Vlade donela je i nove ljude na čelu nacionalnih organa koji se bave pitanjima EU integracija, ministra bez portfelja zaduženog za EU integracije i ono što je najvažnije šefa Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Kreiranjem ovakve strukture, omogućeno je ubrzanje procesa pregovora, što je otvorilo put za SKGO da preduzme aktivnosti zastupanja na nivou koji je ključan za učešće lokalnih vlasti. Ubrzo nakon rekonstrukcije inicijativa sa zahtevom za sastanak upućena je ministru za EU integracije u Vladi Srbiji i šefu Pregovaračkog tima. Sastanci su održani u oktobru 2013. godine na kojima je predočena korist učešća lokalne samouprave u pregovorima, kao i obaveze koje stoje u ovom procesu pred lokalnom samoupravom. SKGO je dobila uveravanja da će podrška učešću u pregovorima od strane ministra i glavnog pregovarača biti snažna i vidljiva. U tom kontekstu, ministar za EU integracije je učestvovao na zasedanju 41. Generalne skupštine SKGO u decembru 2014. godine gde je istakao značaj uloge lokalne samouprave u EU integracijama i uvažavanja interesa i potreba lokalnih vlasti prilikom kreiranja pregovaračkih pozicija države.

Uporedo sa aktivnostima zastupanja, a u svrhu pripreme argumentacije za uključivanje u pregovore, kao i osnove za ravnopravan dijalog sa centralnim vlastima u specifičnim poglavljima, SKGO je u okviru programa „Podrška lokalnoj samoupravi u Srbiji u procesu EU integracija“ koji podržava Kraljevina Švedska, a sprovodi se u saradnji sa Asocijacijom lokalnih vlasti i regiona Švedske, preduzela nekoliko značajnih aktivnosti:

  • SKGO je na 41. Generalnoj skupštini usvojila Okvirni dokument o uticaju EU integracija i članstva u EU na lokalne samouprave u Srbiji i SKGO, kao strateški i pravno-politički okvir za delovanje lokalnih samouprave i SKGO u ovom procesu;
  • SKGO je pripremila Analize uticaja EU propisa i politika na nadležnosti i kapacitete lokalne samouprave u nekoliko važnih oblasti: javne nabavke, zaštita životne sredina, energetska efikasnost, ruralni razvoj, socijalna politika i zapošljavanje, državna pomoć i reforma javnih komunalnih preduzeća; dve publikacije na temu značaja i uloge lokalne samouprave u procesu EU integracija i posebno u procesu pregovora. Suština analiza jeste da pokažu na koji način će proces usvajanja EU standarda uticati na lokalnu samoupravu, u kom vremenskom roku je moguće implementirati navedene izmene, odnosno EU standarde i koji institucionalni, ljudski, finansijski i tehnički kapaciteti su potrebni za primenu tih standarda. Na ovaj način bi pregovaračke grupe imale pravu sliku stanja na lokalnom nivou na osnovu koje bi se mogle kreirati kvalitetnije pregovaračke pozicije države. U toku je predstavljanje analiza telima i organima SKGO, a predstavljene su i odgovarajućim institucijama EU, poput relevantnih direktorata Evropske komisije, Komiteta regiona EU i Saveta evropskih opština i regiona, gde su ocenjene kao značajne.
  • SKGO je objavila dve publikacije na temu učešća lokalnih vlasti u procesu EU integracija i posebno pregovora koje su poslate na adrese lokalnih samouprava, pokrajinskih i centralnih vlasti i drugih važnih partnera.
  • SKGO je započela sa predstavljanjem osnovnih elemenata procesa pregovora i značaja uloge lokalne samouprave u tom procesu gradovima i opštinama u Srbiji, zajedno sa temom korišćenja EU fondova i propisa. U ovom procesu podršku pruža Kancelarija za evropske integracije.

Kao rezultat aktivnosti na planu zastupanja i pripreme navedenih dokumenata, SKGO uključena u tri pregovaračke grupe, za poglavlje 19 (Socijalna politika i zapošljavanje), poglavlje 22 (Regionalna politika i koordinacija strukturnih elemenata) i poglavlje 27 (životna sredina). U toku je imenovanje za pregovaračku grupu za poglavlje 5 (javne nabavke).

Kako bi se na adekvatan način pripremili i odgovorili na zahteve koje podrazumeva kvalitetno učešće SKGO u pregovorima, osim analitičke delatnosti, SKGO je kreirala i sopstveni mehanizam za učešće u pregovorima koji podrazumeva delovanje, koordinaciju, saradnju, komunikaciju i linije odgovornosti između tela i organa SKGO i delova Stručne službe, kao i sa gradovima i opštinama, nacionalnim vlastima, institucijama EU i sa širom javnosti. Mehanizam je usvojen na 1. konstitutivnoj sednici Predsedništva SKGO u martu ove godine i u toku je njegovo uspostavljanje.

Planirano je da se u narednom periodu pripreme analize uticaja u nizu drugih oblasti imanentnih pregovaračkim poglavljima od interesa za lokalnu samoupravu, da se mehanizam za učešće SKGO u pregovorima uspostavi i počne da funkcioniše, kao i da se SKGO uključi u preostale pregovaračke grupe. Takođe je planirano da se produbi saradnja sa nacionalnim vlastima i institucijama, telima i organizacijama na EU nivou važnim za lokalnu samoupravu.

Na kraju, jasno je da postoji prostor da se pruži značajnija podršku uključivanju lokalne samouprave u pregovarački mehanizam. Od suštinskog je značaja da se lokalna samouprava, preko svoje nacionalne asocijacije koja okuplja sve gradove i opštine u Srbiji, uključi u proces izrade pregovaračkih pozicija države i u sam tok pregovora i postane formalni partner centralnoj vlasti čije se potrebe i interesi uvažavaju i uključuju u politiku države. Lokalna samouprava i SKGO spremne su da u narednom periodu svoje resurse stave na raspolaganje centralnim vlastima radi što boljih rezultata procesa pregovaranja.