Stalna konferencija gradova i opština ima ključnu ulogu kao mesto okupljanja, konsultacija i delovanja predstavnika lokalne samouprave u Srbiji. Shodno ovome, naše buduće programske aktivnosti u okviru ove komponente biće usmerene na dalje poboljšanje sposobnosti SKGO za stvaranje inicijativa i razvojnih aktivnosti na lokalnom nivou, unapređenje institucionalnih i organizacionih kapaciteta SKGO, kao i na jačanje finansijske održivosti SKGO.

Kako bi kapaciteti SKGO za stvaranje inicijativa i razvojnih aktivnosti na lokalnom nivou bili dodatno unapređeni, kroz ovaj program realizovaćemo treninge i dodatne edukacije, a predviđena je i razmena iskustva i prakse između SKGO i SALAR u oblastima koje se tiču organizacije rada i funkcionisanja asocijacije, lobiranja, usluga članicama, međunarodnih odnosa i dr.

Jačanje institucionalnih i organizacionih kapaciteta SKGO biće sprovedeno kroz podršku u obrazovanju i poboljšanju veština zaposlenih u SKGO i to prevashodno u oblastima koje se odnose na upravljanje prema ciljevima, monitoring i evaluaciju, facilitiranje, pregovaranje i dr.

Priče o uspehu

Nema priča za ovu kategoriju