Poboljšanje poslovnog okruženja na lokalnom nivou od suštinskog je značaja za podsticanje lokalnog razvoja, pa samim tim i za unapređenja opšteg poslovnog ambijenta Srbije. Međutim, na tom putu suočavamo se sa velikim brojem prepreka: jedna od glavnih jeste nedostatak redovnog dijaloga između javnog i privatnog sektora. Takođe, nezadovoljavajući je nivo komunikacije između lokalnih samouprava i drugih javnih institucija što ukazuje na potrebu za nizom aktivnosti kojim bi se unapredio dijalog između važnih aktera. Treće, u gradovima i opštinama postoje različiti institucionalni oblici koji se bave lokalnim ekonomskim razvojem; iako su jedinice uprave koje se bave ovim pitanjima najčešće formirane kao kancelarije za lokalni ekonomksi razvoj, postoji velika raznolikost u organizacionoj strukturi, kao i u delokrugu rada tih kancelarija.

Na osnovu kriterijuma kao što su mogućnosti ulaganja i investiranja privatnog i javnog kapitala u jednu državu, Srbija je na 89. mestu od ukupno 183 zemlje koje je rangirala Svetska banka. Naš cilj jeste da pomognemo gradove i opštine u Srbiji na putu promene klime poslovnog okruženja.

U tom smislu, naša težnja je da se u okviru ove programske komponente unaprede dijalog i interakcija između pomenutih aktera, poboljšaju kapaciteti lokalnih samouprava i SKGO u cilju stvaranja povoljnije poslovne klime na lokalnom nivou, kao i da se podigne svest u lokalnim samoupravama o značaju unapređenja regulatornog okvira.

Prva aktivnost koju planiramo da realizujemo je izrada Studije o poslovnoj klimi na lokalnom nivou, pa će u okviru toga biti izvršena analiza poslovne klime na lokalnom nivou s posebnim fokusom na pregled postojećih ekonomskih aktivnosti gradova i opština. Na osnovu dobijenih rezultata biće definisan predlog kvantitativnih i kvalitativnih indikatora i podindikatora za redovno godišnje praćenje poslovnog okruženja u lokalnim sredinama. Sve navedeno biće osnov za definisanje preporuka Stalnoj konferenciji gradova i opština i lokalnim samoupravama u cilju unapređenja poslovne klime, kao i za predlog aktivnosti čijom se realizacijom može doprineti njenom unapređenju.

Takođe, ne manje važno, jedna od predstojećih aktivnosti je i formiranje Mreže kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, čime ćemo doprineti kvalitetnoj razmeni dobre prakse i znanja iz ove oblasti.

Kontakt osoba: Darko Drndić, koordinator komponente, darko.drndic@skgo.org

Priče o uspehu

24. 04. 2013.
Kako do javno-privatnog partnerstva na primeru Šapca

U poslednjih dvanaest godina grad Šabac uložio je značajna sredstva u komunalnu uređenost i arhitektonsku zaokruženost grada. Na desetine ulica ...

Detaljnije >>