Opis Programa

Uz podršku Kraljevine Švedske i u saradnji sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR), započeli smo realizaciju trogodišnjeg programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“, čiji je cilj da doprinese jačanju demokratije, ravnomernom i održivom razvoju gradova i opština i bližim vezama između Srbije i EU. Naša težnja je da na kraju realizacije ovog programa lokalne vlasti u Srbiji spremno dočekaju zahteve koje pred njih stavlja pristupanje Evropskoj uniji. 

Ovaj program podrške lokalnim vlastima i SKGO, Kraljevina Švedska odobrila je za finansiranje 13. decembra 2011. godine, kada je i potpisala sporazum sa SKGO. Programske aktivnosti biće sprovođene tokom narednih 36 meseci, zaključno sa 14. decembrom 2014. godine.

Program se zasniva na bilateralnoj saradnji između dve sestrinske asocijacije lokalne samouprave – SALAR i SKGO, a uloga svake od asocijacija različito je definisana: dok SKGO predstavlja glavnog nosioca realizacije programa, SALAR će prevashodno imati ulogu u transferu znanja između srpskih i švedskih lokalnih vlasti. 

U cilju da u što većoj meri pomognemo srpske gradove i opštine na putu ka Evropskoj uniji, programske aktivnosti su podeljene na četiri tematske oblasti i deo koji se odnosi na podizanje kapaciteta SKGO. Komponente kojima će biti posvećana posebna pažnja su: 

  • pristupanje Srbije EU i uticaj na lokalni nivo vlasti
  • zaštita životne sredine
  • rodna ravnopravnost na lokalnom nivou
  • unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou i
  • izgradnja kapaciteta SKGO.

Pristupanje Srbije EU i uticaj na lokalni nivo vlasti

Proces približavanja EU svakako ima implikacije na gradove i opštine koje ne treba potceniti. Ovo zahteva da SKGO i lokalne samouprave mogu da se postave strateški, kako u domaćim, tako i u međunarodnim/EU pregovorima, da ojačaju svoje kapacitete za adekvatno učešće u procesu evropskih integracija i da tzv. evropske poslove učine vidljivijim za građane. Upravo iz tog razloga, značajan akcenat biće stavljen na jačanje kapaciteta lokalne samouprave kako bi adekvatno odgovorila na nove zahteve evropskih integracija i to kroz nekoliko dimenzija:

- jačanje znanja relevantnih tela SKGO o evropskim pitanjima, kako bi se blagovremeno pripremila za moguće učešće u skriningu i procesu pregovaranja;

- razvijanje mreže opštinskih pravnih eksperata kako bismo spremno dočekali mogući skrining lokalnih propisa, kao i pomogli opštinama u transpoziciji EU standarda na lokalni nivo i lakšem praćenju procesa harmonizacije;

- razvoj mreže službenika zaduženih za evropske poslove na lokalnom nivou  i dr.

pročitajte više >>

Zaštita životne sredine

Procenjuje se da će za lokalnu samoupravu u Srbiji finansijski najzahtevniji deo procesa usaglašavanja sa evropskim standardima biti upravo onaj u oblasti zaštite životne sredine. Iz tog razloga naša namera je da u okviru ove komponente, kroz tri grupe aktivnosti, pomognemo rešavanje prepoznatih problema i to:

- prva grupa aktivnosti odnosi se na izradu analize primene zakona iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou, kao i na formulisanje preporuka i treninga u cilju unapređenja stanja u tom pogledu.

- drugi set aktivnosti odigravaće se u tematskim klasterima u okviru kojih će predstavnici švedskih opština prenositi srpskim kolegama svoja znanja i iskustva iz različitih oblasti, kao što su upravljanje otpadom, energetski menadžment, zaštita vazduha i zaštita od buke.

- treća grupa aktivnosti biće usmerena na teme koja se tiču podizanja svesti građana, saradnje lokalnih subjekata i učešća građana u planiranju i odlučivanju u domenu zaštite životne sredine.

pročitajte više >>

Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou

Kako bismo doprineli unapređenju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i pružili podršku lokalnim samoupravama, u okviru ove oblasti planirali smo da realizujemo aktivnosti koje se tiču jačanja kapaciteta gradova i opština odnosno lokalnih tela za rodnu ravnopravnost, osnaživanja tehničke službe SKGO, kao i dalje promocije koncepta rodne ravnopravnosti u javnosti. Ukratko, osim analize stanja na lokalu koja predstoji, u naredne tri godine kreiraćemo i sprovoditi obuke, pokretati inicijative i nastaviti da promovišemo Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.

pročitajte više >>

Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou

Poboljšanje poslovnog okruženja na lokalnom nivou od suštinskog je značaja za podsticanje lokalnog razvoja, pa samim tim i unapređenja opšteg poslovnog ambijenta Srbije. Najveća prepreka na tom putu je, osim zastarelog zakonskog okvira, i nedostatak redovnog dijaloga između javnog i privatnog sektora, kao i unutar samog javnog sektora. U tom smislu, ova komponenta projekta ima za cilj da se poboljšaju dijalog i interakcija između pomenutih aktera, unaprede kapaciteti lokalnih samouprava i SKGO, kao i da se podigne svest u lokalnim samoupravama o značaju unapređenja regulatornog okvira, a sve u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja na lokalnom nivou.

pročitajte više >>

Jačanje kapaciteta SKGO

Stalna konferencija gradova i opština ima ključnu ulogu kao mesto okupljanja, konsultacija i delovanja gradova i opština u Srbiji. Naše aktivnosti biće usmerene na poboljšanje sposobnosti SKGO za stvaranje inicijativa i razvojnih aktivnosti na lokalnom nivou, unapređenje institucionalnih i organizacionih kapaciteta SKGO, kao i na jačanje finansijske održivosti SKGO.

pročitajte više >>