17. 11. 2014.Pristupanje Srbije EU i uticaj na lokalni nivo vlasti

Predavanje o politikama i propisima EU iz oblasti kontrole državne pomoći

U prostorijama Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), 13. novembra održana je obuka/predavanje za članove Odbora SKGO za sistemska pitanja i upravu i Odbora SKGO za finansije i javnu svojinu na temu Politike i propisi EU iz oblasti kontrola državne pomoći. Obuka je organizovana u okviru programa “Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija”, koji finansira Kraljevina Švedska, a implementira SKGO u saradnji sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR).

Obuka je imala za cilj podizanje kapaciteta članova odbora SKGO u pogledu uticaja procesa EU integracija na lokalnu samoupravu, zatim poznavanja  relevantnih EU propisa i politika iz oblasti kontrole državne pomoći, kao obaveza koje mora ispuniti lokalna samouprava u procesu primene EU standarda. Tokom obuke su predstavljeni i osnovni nalazi Analize uticaja procesa pristupanja Srbije EU na lokalne samouprave u oblasti kontrole državne pomoći pripremljene 2013. godine u okviru pomenutog Programa.

U uvodnom delu obuke Aleksandra Vukmirović, šef Službe za EU integracije i međunarodnu saradnju SKGO je održala kratko predavanje na temu Uloga lokalne samouprave i značaj uključivanja lokalne samouprave u proces pristupanja Republike Srbije EU. U ovom predavanju ukazano je na trenutno stanje procesa pristupanja, na ulogu LS i značaj ranog uključivanja lokalne samouprave u proces pristupanja, a naročito u pregovarački proces uz posledice neuključivanja, kao i aktivnosti koje JLS moraju preduzeti u smislu internih priprema, delovanja ka nacionalnom i EU nivou kako bi mogla preuzeti obaveze koje ih očekuju. Takođe je predstavljena uloga SKGO u ovom procesu, a  naročito u okviru procesa pregovora, rezultate i planove za naredni period, kao i aktivnosti na izradi analiza uticaja u različitim oblastima.

Autorka analize i ekspertkinja SKGO Tatijana Pavlović-Križanić zatim je predstavila osnovne rezultate Analize u oblasti kontrole državne pomoći. U prvom delu je predstavljen pravni okvir koji pokriva teme pregovaračkog poglavlja 8 - Konkurentnost i to na međunarodnom, evropskom i nacionalnom nivou. Zatim je ukazano na stepen harmonizacije nacionalnih propisa u Srbiji sa propisima EU, a izvršeno je i poređenje zahteva standarda EU u ovoj oblasti sa trenutnim stanjem u JLS u Srbiji. Na kraju, predstavljene su preporuke za lokalne samouprave i SKGO za dalje pravce delovanja u oblasti kontrole državne pomoći tokom procesa pristupanja Srbije EU.

Materijale sa obuke iz oblasti kontrole državne pomoći možete preuzeti u nastavku:

Uloga JLS u evropskim integracijama >>>

Prezentacija za odbore u vezi državne pomoći >>>

Analiza državna pomoć >>>

Za više informacija možete kontaktirati Službu za EU integracije i međunarodnu saradnju - Aleksandru Vukmirović, šefa Službe i Ivana Božovića, koordinatora na programu (tel. 011/3223 446, e-mail: euintegracije@skgo.org).

<< Nazad